Chữ ký số - Vitax

Mẫu bảng cân đối tài khoản

Mẫu bảng cân đối tài khoản phản ánh đối với kỳ nào đó theo từng tài khoản: số dư đầu kỳ, phát sinh và số dư cuối kỳ. Không giống như bản cân đối kế toán phản ánh số dư đầu kỳ và cuối kỳ tổng tài sản và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Mẫu bảng cân đối tài khoản thể hiện sự tăng, giảm thay đổi của một tài khoản, duy nhất một tài khoản trong kỳ. Mẫu bảng cân đối tài khoản giúp các bạn có thể hình dung ra kết cấu cũng như cách sử dụng của chính nó. Vitax đã cung cấp cho các bạn link download mẫu bảng cân đối kế toán, hôm nay Vitax xin gửi đến các bạn link download mẫu bảng cân đối tài khoản cho những bạn đang cần.

739852